Skip links

Alkolle Birlikte Kullanılmaması Gereken İlaçlar

alfa adrenoseptör antagonistleri
antidepresanlar
antikoagülanlar
antikolinerjikler
asetaminofen
aspirin
benzodiazepin
betanidin
bromfeniramin
deksbromfeniramin
barbitüratlar
debrizokin
difenhidramin
dekstroamfetamin
dextropropoksifen
dietilpropion
dikloralfenazon
disulfiram
etiyonamid
etklorvinol
fenilbutazon
fenitoin sodyum
fenoprofen
fenotiazinler
fentermin
furazolidin
furosemid
genel anestezikler
glutetimid
griseofulvin
guanetidin
haloperidol
hidralazin
hidroklorotiazid
hidroksizin
hipoglisemik ilaçlar
ibuprofen
insulin
isosorbid dinitrat ve diğer nitritler
isoniazid
karbamazepin
kloramfenikol
lityum
mao inhibitörleri
meklizin
mepakrin
meprobamat
metamfetamin
metiklotiazid
metildopa
metilfenidat
metotreksat
metronidazol
monosulfiram
naproksen
nifuratel
nitrofurantoin
orfenadrin
oksazepam
oksifenbutazon
pentazosin
perfenazin
pethidin
prokainamid
prokarbazin
promethazin
propandiol türevleri
propranolol ve beta blokerler
rauwolfia alkoloidleri
salisilatlar
sefalosporinlerin bazıları,sefoperazon
simetidin
spirinolakton
sitratlı kalsiyum karbamid
sulfadimidin
sulfametoksazol
sulfizoxazol
tetrasiklinler
tetrakloroetilen
tolazolin
trifluoperazin
triamteren
triplolidin